Ma 2021. 3. 4, csütörtök, Kázmér napja van.
A rádió
Műsorok
Rádió hangjai
Képek és Videók
Archivum
Médiaajánlat
Kepek
Kepek
Kepek
Kepek

Általános szerződési feltételek

FM1 RÁDIÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

- reklám szolgáltatások nyújtására -

Kelt: Miskolc, 2012. november 12.

 

 1. Preambulum

A jelen Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF - mindazon szerződési feltételeket tartalmazzák, amelyek alapján a Miskolc 107 MHz rádiós FM1 Rádió elnevezésű közösségi rádiót, valamint az ahhoz kapcsolódó honlapot működtető FM1 Műsorszolgáltató Kft. (székhelye: 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 15-2.; cégjegyzékszáma: Miskolci Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában: Cg 05-09-019323; adószáma: 22606192-2-05 - a továbbiakban: “FM1 RÁDIÓ”), a Megrendelő részére az alábbiakban részletezett hirdetési szolgáltatásokat nyújt. 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1. Az FM1 RÁDIÓ bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosítás a már visszaigazolt megrendeléseket nem érinti.

2. A jelen ÁSZF és a visszaigazolt megrendelés közötti eltérés esetén, a visszaigazolt megrendelés rendelkezései az irányadóak. 

 1. Értelmező rendelkezések

A jelen ÁSZF értelmezése során használt fogalmak, az alábbi jelentéssel bírnak:

„Burkolt kereskedelmi közlemény” olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve félrevezetheti a közönséget.

„Etikai Kódex” jelenti a Magyar Reklámszövetség Etikai Bizottsága és az Önszabályozó Reklám Testület által elfogadott Magyar Reklámetikai Kódexet.

„Hirdetési szolgáltatás” alatt értendő az FM1 RÁDIÓ elnevezésű, körzeti földfelszíni sugárzású kereskedelmi rádió csatornán történő mindenfajta hirdetési vagy támogatói (szponzori) megjelenés, valamint a www.fm1radio.hu  honlapon és annak bármely rovatában történő megjelenés, amit a Megrendelő az FM1 RÁDIÓ-nál igénybe vesz.

„Hirdetési tarifatáblázat” az FM1 RÁDIÓ által nyújtott hirdetési szolgáltatások mindenkori nettó – ÁFA nélküli - díjait tartalmazó árjegyzék, mely az ÁSZF részét, egyben elválaszthatatlan mellékletét képezi.

„Hirdető” a Reklámtv. szerinti reklámozó, valamint a Támogató.

„Kereskedelmi közlemény” olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés.

„Közérdekű közlemény” ellenszolgáltatás nélkül közzétételre kerülő, állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezettől, illetve személytől származó tájékoztatás, amely valamely konkrét közérdekű információt közvetít a nézők vagy hallgatók figyelmének felkeltése céljából, és nem minősül politikai reklámnak.

„Médiatv.” a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény.

„Megrendelő” az a személy, aki a FM1 RÁDIÓ-tól a jelen ÁSZF szerinti hirdetési szolgáltatást igénybe veszi.

“Politikai reklám” ellenérték fejében vagy anélkül közzétett, valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám.

„Ptk.” a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.

“Rádiós médiaszolgáltatás” olyan médiaszolgáltatás, amely hangok sorozatából álló műsorszámokat mutat be.

“Reklám” olyan − műsorszámnak minősülő – közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

„Reklámozó” akinek érdekében a reklámot közzéteszik, illetve aki a reklámot megrendeli.

„Reklámspot” a reklámszignállal elválasztott blokkban sugárzott klasszikus reklám.

„Reklámtv.” a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

„Smtv.” a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény.

„Szjt.” a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

„Támogatás” olyan hozzájárulás, amelyet valamely vállalkozás nyújt médiatartalom-szolgáltatók vagy médiatartalmak finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítse saját vagy más nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit.

“Társadalmi célú reklám” politikai reklámnak nem minősülő, üzleti érdekeltséget nem tartalmazó, reklámcélokat nem szolgáló, ellenérték fejében vagy anélkül közzétett felhívás vagy közérdekű üzenet, amely valamely közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára.

“Termékmegjelenítés” a kereskedelmi közlemény bármely olyan formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre való utalást tartalmaz oly módon, hogy az – fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében – egy műsorszámban jelenik meg.

„Tpvt.” a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény.

 1. Megrendelés és ajánlat

1. A Megrendelő a megrendelés előtt a FM1 RÁDIÓ-tól írásban egyedi ajánlatot kérhet. Felek a telefaxon küldött, az FM1 RÁDIÓ által fogadott ajánlatkérést írásbeli alaknak fogadják el. E-mailen küldött ajánlatkérés akkor minősül írásbeli ajánlatkérésnek, ha az mellékletként tartalmazza a Megrendelő által aláírt ajánlatkérést szkennelt formátumban és annak elolvasását a címzett elektronikus úton visszaigazolja.

2. Egyedi ajánlatkérés hiányában, az FM1 RÁDIÓ jogosult a megrendelést listaáron történő megrendelésnek tekinteni.

3. Az ajánlatkérésnek legalább a jelen pontban felsoroltakat tartalmaznia kell:

- a Megrendelő teljes nevét, székhelyét, levelezési címét,

- a Megrendelő telefon- és faxszámait,

- a Megrendelő kapcsolattartójának nevét és munkanapokon történő elérhetőségét (címét és telefon-, valamint fax számát),

- ha a Megrendelő reklámügynökség, illetve a Megrendelő más személy megbízásából jár el, úgy a tényleges Hirdető megnevezését,

- a hirdetés fajtáját, időtartamát,

- a hirdetés sugárzásának tervezett időpontját, a spotok darabszámát vagy a hirdetési díj szolgáltatás igénybevételére – adott kampányra - szánt keretösszegét.

Az ajánlatkéréssel egyidejűleg a Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. AZ FM1 RÁDIÓ az egyedi ajánlatkérésre - annak kézhezvételtől számított legfeljebb 15 (tizenöt) munkanapon belül – tájékoztató jellegű, nem kötelező érvényű ajánlatot tehet. Az ajánlat sem az FM1 RÁDIÓ-t, sem a Megrendelőt nem kötelezi.

5. A Megrendelő az ajánlat szerinti hirdetési szolgáltatást, az ajánlatnak megfelelő tartalmú megrendelés küldésével rendeli meg.

6. Megrendelést az FM1 RÁDIÓ kizárólag írásban fogad el. Felek a telefaxon küldött, az FM1 RÁDIÓ által fogadott megrendelést írásbeli alaknak fogadják el. E-mailen küldött megrendelés akkor minősül írásbeli megrendelésnek, ha az mellékletként tartalmazza a Megrendelő által aláírt megrendelést szkennelt formátumban és annak elolvasását a címzett elektronikus úton visszaigazolja.

7. A megrendelésnek legalább a jelen pontban felsoroltakat tartalmaznia kell:

- a Megrendelő teljes nevét, székhelyét, levelezési, illetve számlázási címét,

- a Megrendelő adószámát, bankszámlaszámát,

- a Megrendelő telefon- és faxszámait,

- a Megrendelő kapcsolattartójának nevét és munkanapokon történő elérhetőségét (címét és telefon-, valamint fax számát),

- ha a Megrendelő reklámügynökség, illetve a Megrendelő más személy megbízásából jár el, úgy a tényleges Hirdető megnevezését és adószámát,

- a hirdetés időtartamát és teljes szövegét,

- a hirdetés sugárzásának kívánt időpontját, időpontjait,

- a hirdetésre vonatkozó írásos hozzájárulást (a Megrendelő által átadott reklámspotban olyan zene felhasználása esetén, amely szerzői jogi védelem alatt áll),

- szponzoráció esetén, a szponzorált műsorhoz kapcsolódó támogatói üzenet tervezetét.

8. Magánszemélyek magánjellegű – termék vagy szolgáltatás igénybevételére nem irányuló – hirdetéseinek közlésére irányuló megrendeléseket az FM1 RÁDIÓnem fogadja be.

9. AZ FM1 RÁDIÓ a megrendelést – amennyiben azt a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban állónak, a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelőnek ítéli - annak kézhezvételtől számított legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolja. A visszaigazolással a Megrendelő és az FM1 RÁDIÓ között, a hirdetési szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés létrejön, melyben az FM1 RÁDIÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt hirdetést sugározni fogja a kívánt időben, feltéve, hogy a hirdetés a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelel. AZ FM1 RÁDIÓ a sugárzott adás, vételi lehetőségeiért nem felel.

10. A megrendelés visszaigazolását követően, a Hirdető személye és a hirdetés anyaga az FM1 RÁDIÓ hozzájárulása nélkül nem módosítható, a hirdetési felület további személyekre át nem ruházható.

11. AZ FM1 RÁDIÓ jogosult a megrendelést visszautasítani.

12. AZ FM1 RÁDIÓ különösen jogosult visszautasítani a megrendelést, ha a megrendelés nem tartalmazza legalább a IV/7. pontban meghatározott adatokat, a megrendelésből valószínűsíthető, hogy a sugároztatni kívánt hirdetés jogszabály vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe, a jóerkölcsbe, a közízlésbe, reklámetikai- vagy versenyszabályba ütközik, harmadik fél jogos érdekét sérti, vagy sértheti, vagy az FM1 RÁDIÓ egyébként a jelen ÁSZF szerint, a teljesítés megtagadására lenne jogosult.

13. A Megrendelő köteles a visszaigazolt megrendeléshez kapcsolódó hanganyagot az első sugárzás kitűzött napját megelőzően, legalább 5 (öt) munkanappal korábban, mp3 formátumban, 192Kbps;44Khz minőségben az FM1 RÁDIÓ XX/3. pont szerinti kapcsolattartója részére átadni vagy online hozzáférhetővé tenni.

14. Amennyiben a Megrendelő hirdetési anyaggal nem rendelkezik, úgy az FM1 RÁDIÓ kizárólag egyedi megállapodás keretében, külön díjazás ellenében vállalja annak elkészítését.

15. A Megrendelő illetve a Hirdető köteles minden visszaigazolt megrendelés esetén, legkésőbb a hirdetési anyag átadásakor írásban nyilatkozni a hangzó anyag zenei részeinek szerződött illetve teljesített jogdíjfizetése felől.

16. Az FM1 RÁDIÓ a jelen pont szerinti esetekben, a hirdetés anyagának átvételét követően jogosult a visszaigazolt megrendelés teljesítésének megtagadására. A teljesítés megtagadását az FM1 RÁDIÓ indokolni köteles.

17. Az FM1 RÁDIÓ jogosult megtagadni a hirdetés sugárzását, ha a Megrendelő által átadott hordozón technikai hibát észlel és azt a Megrendelő az FM1 RÁDIÓ felhívására 2 (kettő) munkanapon belül nem javítja ki. A kijavításból eredő – esetleges - késedelmes sugárzásért az FM1 RÁDIÓ nem felel.

18. Az FM1 RÁDIÓ jogosult megtagadni a hirdetés sugárzását, ha annak a visszaigazolást követően megismert tényleges tartalma az FM1 RÁDIÓ arculatával, zenei stílusával össze nem egyeztethető, az FM1 RÁDIÓ üzleti érdekeit súlyosan sérti, vagy a hirdetési anyag akár tartalmilag, akár technikailag nem felel meg a rádió célú sugárzás általánosan elfogadott színvonalának.

19. Az FM1 RÁDIÓ jogosult megtagadni a hirdetés sugárzását, ha a hirdetés anyagában konkurens rádiócsatorna – akár körzeti, akár országos - hangja (station voice), elnevezése, védjegye hangzik el.

20. Az FM1 RÁDIÓ jogosult a visszaigazolt megrendelés teljesítést megtagadni, ha a Megrendelőnek az FM1 RÁDIÓ-val szemben 15 (tizenöt) napon túli lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn.

21. A megtagadás közlésével az FM1 RÁDIÓ és a Megrendelő között, az adott hirdetés sugárzására létrejött hirdetési szerződést felbontja, melyre a Ptk. jogszerű elállásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A már teljesített hirdetési díj előleg ebben az esetben a Megrendelőnek 15 (tizenöt) napon belül, kamatmentesen visszajár.

22. Amennyiben bármely harmadik személy jogszabálysértésre vagy etikai norma megsértésére hivatkozva, a FM1 RÁDIÓ-tól a hirdetés közzétételének (sugárzásának) megszüntetését vagy felfüggesztését kéri, úgy ennek tényéről az FM1 RÁDIÓ a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, egyidejűleg egyeztetést kezdeményez. Ha a jogsértés nyilvánvaló, úgy az FM1 RÁDIÓ jogosult a további közzétételt (sugárzást) megtagadni.

23. A visszaigazolt megrendelés tartalmának módosítására a Megrendelő legkésőbb a sugárzás kitűzött napját megelőző 2 (kettő) munkanappal jogosult. A módosítás visszaigazolására a jelen ÁSZF IV/9. pontja az irányadó.

24. A visszaigazolt megrendelést a Megrendelő az első sugárzás kitűzött napját megelőző 8. (nyolcadik) nap éjfélig jogosult kötbérmentesen lemondani. Az FM1 RÁDIÓ a lemondást kizárólag írásban fogadja el. A jelen pont szerinti lemondás az FM1 RÁDIÓ és a Megrendelő között, az adott hirdetés sugárzására létrejött hirdetési szerződést felbontja, melyre a Ptk. jogszerű elállásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, a már teljesített hirdetési díj előleg pedig a Megrendelőnek 15 (tizenöt) napon belül, kamatmentesen visszajár.

25. Amennyiben a Megrendelő a megrendelést az első sugárzás kitűzött napjától számítva 8 (nyolc) napon belül mondja le, úgy az FM1 RÁDIÓ a lemondott hirdetés díjának teljes ellenértékére, kötbér címén jogosult.

 1. Fizetési feltételek

1. A Megrendelés visszaigazolása, egyedi ajánlatkérés hiányában a visszaigazolás időpontjában hatályos hirdetési tarifatáblázat szerint, az egyedi ajánlat Megrendelő által történő elfogadása esetén, az egyedi ajánlat szerinti áron történik azzal, hogy az FM1 RÁDIÓ jogosult a díjtételekből egyedi kedvezményeket biztosítani.

2. Eltérő megállapodás hiányában, az FM1 RÁDIÓ a hirdetési díjról szóló számlát a visszaigazolt megrendelés teljesítését követően, legalább 8 (nyolc) napos fizetési határidővel, banki átutalásra állítja ki.

3. Az FM1 RÁDIÓ a visszaigazolt megrendelésben jogosult előleget kérni. Az FM1 RÁDIÓ az előleg befizetéséhez előlegbekérő levelet küld a Megrendelő részére. Az előleg összege nem lehet magasabb, mint a visszaigazolt megrendelésben lekötött hirdetési felület hirdetési díjának 80 %-a. Az előleg összegét a Megrendelő 8 (nyolc) napon belül köteles az FM1 RÁDIÓ részére átutalni. Az FM1 RÁDIÓ a befolyt előlegről előlegszámlát, a megrendelés teljesítését követően pedig, az előleggel történő elszámolást is tartalmazó végszámlát küld a Megrendelő részére.

4. Fizetési késedelem esetén a késedelmes összeg után, a késedelem minden napjára az FM1 RÁDIÓ késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A késedelmi kamat mértéke a késedelem első napján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. Amennyiben a szerződés szerinti fizetési határidőben a számla nem kerül kiegyenlítésre, úgy az FM1 RÁDIÓ jogosult a kampány azonnali leállítására.

 1. Barter megrendelések

1. Barter megrendelésnek minősül minden olyan, az FM1 RÁDIÓ által visszaigazolt megrendelés, mely alapján a Megrendelő a hirdetési szolgáltatás ellenértékeként akár részben, akár teljes egészében terméket ad át vagy szolgáltatást nyújt az FM1 RÁDIÓ részére. Felek rögzítik, hogy – ha a visszaigazolt megrendelés másként nem rendelkezik – a hirdetési díj ellentételezéseként nyújtott ellenszolgáltatás értéke azonosnak tekintendő.

2. A Megrendelő az általa nyújtott ellenszolgáltatás értékéről, míg az FM1 RÁDIÓ a hirdetési díjról – havi elszámolás esetén - a teljesítést követő hónap 5. (ötödik) napjáig számlát állít ki a másik fél részére „barter, pénzügyi mozgást nem igényel” megjegyzéssel, melyet a másik fél részére további 5 (öt) napon belül kézbesít.

3. Amennyiben a felek teljesítése és elszámolása nem egyszeri jellegű illetve nem havonta, megegyező értékben történik, úgy a felek az elszámolás során a visszaigazolt megrendelés szerinti elszámolási elveket és határidőket alkalmazzák.

4. Felek a hatályos pénzügyi előírásoknak megfelelően az esedékes ÁFA összeget az adóhatóság felé teljesítik.

5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármelyik fél a fenti, pénzügyi teljesítést nem igénylő barter-számlát a másik fél írásbeli felszólítása ellenére sem állítja ki, úgy ezt a körülményt a felek súlyos szerződésszegésnek tekintik, mely esetben a számla kiállítását elmulasztó fél köteles a szolgáltatás értékének 30%-át kötbér címén a másik fél részére, felhívás ellenében, 8 (nyolc) napon belül, banki átutalás útján megfizetni. Ezen összeg megfizetése a szerződésszegő felet a barter-számla kiállítása és másik fél részére történő megküldésének kötelezettsége alól nem mentesíti.

6. Felek rögzítik, hogy a barter megrendelések pénzügyi teljesítése az ellenérdekű féltől kizárólag abban az esetben igényelhető, ha ennek tényében és az elszámolás módjában, a felek a visszaigazolt megrendelésben kifejezetten megállapodtak.

 1. A teljesítés igazolása

1. Az FM1 RÁDIÓ tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a sugárzott műsorszámokat két hónapig archiválja.

2. Az FM1 RÁDIÓ a számla mellékleteként, de legkésőbb a sugárzást követő naptári hónap 15. (tizenötödik) napjáig eljuttatja a Megrendelő részére a tárgyhóra vonatkozó teljesítésekről készült kimutatást, spotonkénti bontásában.

3. Amennyiben a kimutatás adatai alapján a Megrendelő az FM1 RÁDIÓ szerződésszerű teljesítését kétségbe vonja, úgy a kimutatás kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napos jogvesztő határidőn belül jogosult a szerződésszerű teljesítést írásban kifogásolni, egyúttal az FM1 RÁDIÓ-tól a hirdetési anyag sugárzását igazoló hangrögzítő adathordozót igényelni, melyet az FM1 RÁDIÓ köteles további 8 (nyolc) napon belül a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

4. Amennyiben az FM1 RÁDIÓ szerződésszerű teljesítése a fenti eljárás során a Megrendelő részére küldött kimutatásnak megfelelő tartalommal igazolást nyer, úgy a teljesítés igazolásának rendkívüli költségei (másolási technikai költség, adathordozó költsége) – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a Megrendelőt terhelik. Egyebekben, amennyiben a fenti kimutatás alapján az FM1 RÁDIÓ teljesítését a Megrendelő a fenti jogvesztő határidőn belül nem kifogásolja, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő, a Megrendelő pedig a sugárzással kapcsolatban további szavatossági igénnyel az FM1 RÁDIÓ felé nem élhet.

5. Ha a sugározni kívánt hirdetési anyag rendkívüli műsorváltozás, műszaki-, technikai okok, vagy vis maior miatt nem kerül a visszaigazolt megrendelés szerinti időpontban az FM1 RÁDIÓ által közzétételre, úgy az FM1 RÁDIÓ jogosult, egyben köteles gondoskodni arról, hogy a hirdetési anyag más, a lehető legközelebbi időpontban, de a visszaigazolt megrendelésnek megfelelő formában illetve műsoridő-sávban közzétételre kerüljön, mely teljesítést a felek szerződésszerű teljesítésnek fogadják el.

6. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződésszegésért való felelősségét az FM1 RÁDIÓ – a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével – a részére megfizetett hirdetési díj összegére korlátozza.

 1. Felelősség

1. Felek rögzítik, hogy a Reklámtv. vonatkozásában reklámozónak a Hirdető minősül, de a hirdetési anyag tekintetében, az FM1 RÁDIÓ felé minden jogi felelősséget elsődlegesen a Megrendelő vállal.

2. A Megrendelő szavatol azért, hogy a sugárzás céljából az FM1 RÁDIÓ részére átadott hirdetési anyag tartalma megfelel a hatályos jogszabályok, így különösen a Reklámtv. rendelkezéseinek, az sem az FM1 RÁDIÓ, sem harmadik személyek jogait nem sérti.

3. Az FM1 RÁDIÓ a hirdetési anyagban elhangzó tényállításokért nem felel. Amennyiben valamely valótlan vagy megtévesztő tényállítás miatt harmadik személy az FM1 RÁDIÓ-val szemben igénnyel lépne fel, úgy a Megrendelő köteles minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul megtenni annak érdekében, hogy az ilyen harmadik személy a Megrendelővel vagy a Hirdetővel szemben érvényesítse igényét.

4. A Megrendelő vállalja, hogy az FM1 RÁDIÓ írásbeli felszólítása ellenében, 8 (nyolc) napon belül megtéríti a jogerős határozattal megállapított mindazon kötbért, bírságot és kártérítési összegeket, melyekkel bármely bíróság vagy más hatóság az FM1 RÁDIÓ-t, mint médiaszolgáltatót és a reklám közzétevőjét, a sugárzott hirdetési anyag jogsértő tartalma miatt sújtja. A Megrendelő egyidejűleg köteles megtéríteni az FM1 RÁDIÓ-t ért valamennyi igazolt kárt, valamint az FM1 RÁDIÓ jogvitával összefüggésben felmerült költségeit.

5. A Megrendelő bírság és egyéb közigazgatási úton kiszabott büntetés esetén, az FM1 RÁDIÓ-val szemben hozott elsőfokú határozat alapján köteles az FM1 RÁDIÓ részére a kiszabott összeget megfizetni, vagy vissza nem vonható letétbe helyezni. Az FM1 RÁDIÓ köteles az adott eljárás jogerős befejezésekor elszámolni a Megrendelővel és jogosult a rendelkezésére álló összegből, illetve a letétből kielégíteni a Megrendelővel szembeni kár és költség követelését.

6. A Megrendelő teljes felelősséget vállal az FM1 RÁDIÓ-val és harmadik személyekkel szemben azért, hogy a hirdetési anyagban használt szerzői jogi védelem alatt álló alkotások felhasználására, sugárzására jogosult.

 1.  Reklámtilalmak és korlátok

1. Lelkiismereti, illetőleg világnézeti meggyőződés reklám útján az FM1 RÁDIÓ csatornán nem terjeszthető.

2. Az FM1 RÁDIÓ híreket közlő és időszerű politikai tájékoztató műsorszámokban rendszeresen szereplő belső és külső munkatársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben.

3. Nem tehető közzé vallási vagy politikai meggyőződést sértő reklám, továbbá a reklám nem sértheti nemzeti jelkép méltóságát.

4. A reklám nem sértheti az emberi méltóságot.

5. A reklám nem tartalmazhat és nem támogathat  nemen, faji vagy etnikai származáson, nemzetiségen, valláson vagy világnézeti meggyőződésen, fizikai vagy szellemi fogyatkozáson, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönbözetést.

6. A médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.

7. Nem szabad közzétenni dohányárut, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő, ismertető reklámot.

8. Tilos közzétenni pornográf reklámot. Pornográf reklám minden olyan reklám, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol.

9. Tilos közzétenni szexuális szolgáltatás reklámját. Szexuális szolgáltatás reklámjának minősül minden olyan tájékoztatás, amely közvetlenül vagy közvetve szexuális szolgáltatás igénybevételének előmozdítására irányul.

10. Tilos közzétenni az olyan áru reklámját, amely szexuális ingerkeltésre irányul. Tilos közzétenni az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, amely szexuális ingerkeltésre irányul.

11. Tilos közzétenni dohányáru reklámját.

12. Tilos az alkoholtartalmú ital olyan reklámja, amely

a)gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól,

b)gyermek- vagy fiatalkorút mutat be,

c)alkoholtartalmú ital mértéktelen fogyasztására ösztönöz, vagy negatívan tünteti fel az önmérsékletet, illetve az alkoholfogyasztástól való tartózkodást,

d)az alkohol fogyasztását jobb fizikai teljesítménnyel vagy járművezetéssel kapcsolja össze,

e)olyan benyomást kelt, hogy az alkohol fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerhez,

f)azt állítja, vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkoholnak gyógyászati tulajdonsága van, serkentő vagy nyugtató hatású,

g)azt állítja, vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkohol személyes konfliktusok megoldásának eszköze lehet, vagy

h)a magas alkoholtartalmat az italok pozitív minőségi jellemzőjeként hangsúlyozza.

13. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az FM1 RÁDIÓ alacsony alkoholtartalmúnak tekinti a sört, és az alkoholtartalmú üdítőket (pl. Bacardi Breezer, stb.).

14. Az FM1 RÁDIÓ magas alkoholtartalmúnak tekint minden 12 %-os alkoholtartalomnál töményebb italt. 

15. Tilos emberi szervet, szövetet bármilyen felhasználás céljára reklámozni.

16. Tilos a külön jogszabályban meghatározott veszélyes eb, továbbá állatviadal reklámja.

17. Tilos a terhesség-megszakítás, a terhesség-megszakítást végző intézmény, arra alkalmas eszköz vagy eljárás reklámja.

18. Tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére felszólító reklám.       

19. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnőtteket játékok, illetve más áru vagy szolgáltatás vásárlására, bérbevételére, vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehetőségeit illetően nem lehet félrevezető. A reklám közvetlenül arra sem szólíthat fel kiskorúakat, hogy rábeszéljék szüleiket vagy másokat a reklámozott áru megvásárlására, vagy szolgáltatás igénybevételére.      

20. A reklám nem mutathat be kiskorút veszélyes, erőszakos helyzetben, és nem buzdíthat erőszakra. A reklám nem építhet a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik vagy más személyek iránti bizalmára, továbbá a kiskorúak tapasztalatlanságára és hiszékenységére.

21. A reklám nem használhatja a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik és más személyek iránti bizalmát, továbbá a kiskorúak tapasztalatlanságát és hiszékenységét.

22. Tilos a megtévesztő reklám. A reklám megtévesztő jellegének megállapításakor figyelembe kell venni különösen a reklámban foglalt azokat a tájékoztatásokat, közléseket, amelyek

- az áru jellemző tulajdonságaira,

- az áru árára vagy az ár megállapításának módjára, valamint az áru megvételének, illetve igénybevételének egyéb szerződéses feltételeire, továbbá

- a reklámozó megítélésére, így a reklámozó jellemzőire, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére, elnyert díjaira vonatkoznak.

 23. Az összehasonlító reklám nem sértheti más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevét,

- nem vezethet összetévesztésre a reklámozó és az azonos vagy hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás, illetve annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése között,

- nem vezethet más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzőe vagy egyéb megjelölése jó hírnevéből adódó tisztességtelen előnyszerzésre, és

- nem sértheti más vállalkozás áruja, illetve annak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló Tpvt. 6. §-ában rögzített jellemzői utánzásának tilalmát.

24. Az összehasonlító reklám kizárólag azonos rendeltetésű vagy azonos szükségleteket kielégítő árukat hasonlíthat össze. Tárgyilagosan köteles összehasonlítani az áruk egy vagy több lényeges, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonságát, továbbá, ha tartalmazza az áruk árainak összehasonlítását, köteles azt tárgyilagosan bemutatni. Az összehasonlító reklám eredet-megjelöléssel rendelkező termékek összehasonlítása esetén kizárólag azonos eredet-megjelölésű termékekre vonatkozhat.

25. A médiatartalomban megjelenő kereskedelmi közleménynek könnyen felismerhetőnek kell lennie.

26. A médiatartalomban megjelenő reklámnak más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie.

27. A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos.

28. Médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem alkalmazhat tudatosan nem észlelhető technikát.

29. Médiatartalomban nem tehető közzé vallási vagy világnézeti meggyőződést sértő kereskedelmi közlemény.

 1. A reklámspotokra vonatkozó eltérő rendelkezések

1. Az FM1 RÁDIÓ csak olyan reklámspotokra vonatkozó megrendeléseket fogad el, amelyek időtartama ténylegesen legalább 15 másodperc, de legfeljebb 60 másodperc.

2. Az FM1 RÁDIÓ fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a Megrendelő által biztosított, FM1 RÁDIÓ -n kívül gyártott spot nem illik az FM1 RÁDIÓ hangzásába, műsorkörnyezetébe, legalább két javaslatot tegyen Megrendelőnek az új spotra vonatkozóan és a spotot újragyártsa.

 1.  A szponzorációra (a műsorszámok támogatására) vonatkozó eltérő rendelkezések

1. A támogatható műsorszámok illetve a műsorszámokon belüli önálló rovatok körét az FM1 RÁDIÓ határozza meg.

2. A műsorszám vagy rovat támogatóját a közzététellel egyidejűleg, illetve a közzétételt közvetlenül megelőzően vagy azt követően meg kell nevezni. A támogató cégszerű megnevezését minden esetben – a névszponzoráció kivételével – jól érzékelhető módon és időtartamban, hangalámondással kell közölni. A támogatott médiaszolgáltatás vagy műsorszám esetén a támogató megnevezése történhet a támogató vagy az általa megjelölt más vállalkozás neve, védjegye és egyéb, a támogatóra vagy az általa megjelölt más vállalkozásra utaló jelzés, termékére, tevékenységére vagy szolgáltatására való utalás vagy ezek megkülönbözető jele, logója közzétételével, illetve feltüntetésével.

3. Támogatott műsorszám nem ösztönözhet és nem hívhat fel a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy termékének beszerzésére (vásárlására, bérletére) vagy szolgáltatásának igénybevételére, illetőleg az attól való tartózkodásra.

4. A támogató a médiatartalom-szolgáltató felelősségét, illetve szerkesztői szabadságát érintő módon a médiatartalmat vagy annak közzétételét nem befolyásolhatja.

5. Támogatóként nem jelölhető meg párt, politikai mozgalom, dohányterméket gyártó vállalkozás, továbbá az a vállalkozás, amely - főtevékenysége szerint – a Médiatv., illetve más jogszabályok alapján nem reklámozható terméket állít elő, illetőleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik a gyógyszer, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött támogatásra, valamint az orvosi rendelvény nélkül is igénybe vehető gyógyszerek vagy gyógyászati termékek, eljárások népszerűsítéséhez kötött támogatásra. A gyógyszerek, gyógyászati termékek gyártásával, forgalmazásával, illetve a gyógyászati eljárások szolgáltatásával foglalkozó vállalkozás által támogatott műsorszámok nem népszerűsíthetnek kizárólag orvosi rendelvényre hozzáférhető gyógyszereket vagy gyógyászati termékeket, eljárásokat. Nem lehet támogató fegyvert, lőszert, robbanóanyagot előállító, forgalmazó vállalkozás.

6. A támogató megnevezésében vagy feltüntetett nevében párt vagy politikai mozgalom neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.

7. Nem vényköteles gyógyszer termék a támogatás általános szabályai szerint kerülhet megjelenítésre a támogatói üzenetben. Tekintettel a reklámokat és a támogatást elhatároló szabályanyagra, a vonatkozó EüM rendelet szerinti figyelmeztető szöveget ezekben az esetekben nem kell közölni.

8. Az orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszer termék, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás esetében, a támogatói üzenetben kizárólag a vállalkozás neve és védjegye jelenhet meg.

9. Rádiós médiaszolgáltatásban nem támogatható a nemzeti ünnepek hivatalos eseményeiről tudósító műsorszám.

 1. A társadalmi célú reklámokra vonatkozó eltérő rendelkezések

A társadalmi célú reklámokra vonatkozó visszaigazolt megrendelést az FM1 RÁDIÓ ingyenesen teljesíti.

 1. A politikai reklámra vonatkozó eltérő rendelkezések

AZ FM1 RÁDIÓ politikai reklám közzétételére nem köteles.

 1. A közérdekű közleményekre vonatkozó eltérő rendelkezések

1. Közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám, továbbá politikai reklám közzétételekor annak forrását egyértelműen meg kell nevezni.

2. Az olyan állami vagy helyi, területi önkormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve természetes személy kérésére és általa meghatározott tartalommal megrendelt és visszaigazolt közérdekű közlemény közzétételéért, mely a lakosság figyelmének felkeltését szolgálja, az FM1 RÁDIÓ hirdetési díjat nem számít fel.

3.A közérdekű közlemény időtartama az egy percet nem haladhatja meg.

 1. Termékmegjelenítés a műsorszámokban

1. A médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítés – a XV/2. pontban foglalt kivételekkel – tilos.

2. A műsorszámokban szereplő termékmegjelenítés megengedett

 1. a médiaszolgáltatásban való közzététel céljából készült sportműsorszám és szórakoztató műsorszám esetén,
 2. az a) pontban foglaltaktól eltérő műsorszámokban akkor, ha a médiaszolgáltatót vagy a műsorszám készítőjét az érintett áru gyártója vagy forgalmazója, illetve szolgáltatás nyújtója vagy közvetítője – sem közvetve, sem közvetlenül – nem részesíti anyagi juttatásban, azon túl, hogy az árut vagy szolgáltatást a termékmegjelenítés céljából ingyenesen rendelkezésre bocsátja.

3. Nem tehető közzé termékmegjelenítés:

 1. a hírműsorszámban és a politikai tájékoztató,
 2. a b) pontban foglalt eset kivételével a kifejezetten tizennégy év alatti kiskorúaknak szóló,
 3. a nemzeti ünnepek hivatalos eseményeiről tudósító,
 4. a vallási, illetve egyházi tartalmú műsorszámban.

4. A műsorszámok nem tartalmazhatnak az alábbi termékekre vonatkozó termékmegjelenítést:

 1. dohánytermék, cigaretta vagy más, olyan vállalkozástól származó termék, amelynek elsődleges tevékenysége cigaretta vagy egyéb dohánytermék gyártása vagy értékesítése,
 2. a Médiatv., illetve más jogszabályok alapján nem reklámozható termék,
 3. olyan gyógyszerkészítmény, illetve gyógyászati termék, eljárás, amely kizárólag orvosi rendelvényre vehető igénybe,
 4. az állami adóhatóság engedélye nélkül nyújtott szerencsejáték-szolgáltatás.

5. A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 1. tartalmuk - és lineáris médiaszolgáltatás esetén annak műsorrendje - nem befolyásolható oly módon, hogy az hatással legyen a médiaszolgáltató felelősségére és szerkesztői függetlenségére,
 2. nem hívhatnak fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás igénybevételére,
 3. nem adhatnak a műsor tartalmából egyébként nem következő, indokolatlan hangsúlyt a megjelenített terméknek.

6. A hallgatókat és a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell a termékmegjelenítés tényéről. A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszám elején és végén, valamint a műsorszámot megszakító reklámokat követően a műsorszám folytatásakor a termékmegjelenítésre - optikai vagy akusztikus módon - fel kell hívni a figyelmet.

 1. Az online hirdetésekre vonatkozó eltérő rendelkezések

1. Az online hirdetések esetén, az ajánlatkérésnek és megrendelésnek tartalmaznia kell a hirdetés (banner) pixel méretét.

2. A honlapokon közzétenni kívánt grafikák megjelenítésének paramétereit, a bannerek típusát, a grafikák megjelenítésére alkalmas böngészőprogramok körét az FM1 RÁDIÓ határozza meg, azokról a Megrendelőt legkésőbb a visszaigazolásban tájékoztatja.

3. Az online hirdetés sem tartalmilag, sem grafikailag nem kelthet olyan látszatot, mintha az az FM1 RÁDIÓ által szerkesztett tartalom lenne.

4. A honlap esetleges túlterheltségéből eredő károkért, illetve a hozzáférés sebességéért, valamint az időleges - 1 (egy) munkanapot meg nem haladó időtartamú - szünetelésért az FM1 RÁDIÓ nem felel.

 1. Rendkívüli felmondás

Mind a Megrendelő, mind az FM1 RÁDIÓ jogosult a közöttük fennálló hirdetési szerződést – a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett – azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben az ellenérdekű fél a vállalt kötelezettségeinek írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. A felmondás a szerződést a jövőre nézve szólóan szünteti meg.

 1.  Titoktartás

1. Felek kötelezik magukat arra, hogy a visszaigazolt megrendelés teljesítése során, a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott valamennyi nem nyilvános adatot és információt üzleti titokként, bizalmasan kezelnek, továbbá kölcsönösen tudomásul veszik, hogy azokat kizárólag a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján jogosultak harmadik személy tudomására hozni. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a saját vezető tisztségviselőjükre, felügyelőbizottsági tagjaikra, részvényeseikre/tagjaikra, valamint a pénzügyi vezetőjükre, könyvelőjükre, könyvvizsgálójukra, külső tanácsadóikra, finanszírozó hitelintézetre, továbbá a hirdetési szerződés teljesítésében, pénzügyi elszámolásában, valamint annak ellenőrzésében közreműködő személyekre. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a szerződéses viszonyból származó polgári jogi igények miatti bírói eljárásban és más hatósági eljárásban (ez esetben hatósági előírás alapján) történő felhasználásra. 

2. A fenti titoktartási kötelezettség a hirdetési jogviszony hatálya alatt és annak megszűnését követően, a megszűnéstől számított 5 évig terheli a feleket.

3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a titoktartási kötelezettség megszegésével bármelyik fél a másik félnek kárt okoz, úgy köteles azt a másik fél részére megtéríteni.

 1. Jogvita

1. A szerződő felek a közöttük létrejött szerződésből eredő vitáikat megkísérlik békés úton, megegyezéssel, peren kívül rendezni, melynek érdekében kötelesek személyes vezetői egyeztetést kezdeményezni.

2. Amennyiben a vezetői egyeztetés nem vezet eredményre vagy a másik fél attól elzárkózik, úgy a felek a jogvitájukra, a hatáskörébe tartozó ügyekben, a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 1. Kapcsolattartás, kézbesítés, értesítések

1. A Megrendelő az FM1 RÁDIÓ részére szóló értesítéseket, kézbesítéseket az alábbi elérhetőségre köteles írásban megtenni, kivéve az olyan eseteket, amikor ez elfogadhatatlan késedelmet okozna.

2. Hirdetések megrendelése, módosítása, lemondása:

Név: Kis Gábor

Beosztás: Program és zenei vezető

Cím: 3531 Miskolc, Kiss Ernő u.15-2.

E-mail: kis.gabor@fm1radio.hu

3. Hirdetési anyagok átadása

Név: Kis Gábor

Beosztás: Program és zenei vezető

Cím: 3531 Miskolc, Kiss Ernő u.15-2.

E-mail: kis.gabor@fm1radio.hu

4. Az FM1 RÁDIÓ a Megrendelő részére szóló visszaigazolásokat, ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okiratokat arra a címre küldi, amelyet a Megrendelő a megrendelésben az FM1 RÁDIÓ részére megjelölt. Ilyen cím hiányában az FM1 RÁDIÓ a Megrendelő székhelyére, illetve postacímére küldi az értesítéseket.

5. Az FM1 RÁDIÓ a Megrendelő részére küldendő értesítéseket csak abban az esetben postázza ajánlott levélben, ha ezt a Megrendelő kifejezetten kéri. Az ellenkező bizonyításáig a szerződő felek az FM1 RÁDIÓ postakönyvét fogadják el hitelesnek mind a kimenő, mind a beérkező értesítésekkel kapcsolatban.

6. Az FM1 RÁDIÓ jogosult az általa teljesítendő értesítési kötelezettségeit telefonon, szóban megtenni azzal, hogy az ilyen értesítést később írásban köteles megerősíteni. Ilyen értesítési mód esetén az FM1 RÁDIÓ jogosult a közlést rögzíteni, melyet a felek kifejezetten elfogadnak. Az FM1 RÁDIÓ, illetve a Megrendelő jogosult az értesítéseket telefax és e-mail útján is közölni.

7. A felek a visszaigazolt megrendelés teljesítése során kötelesek kapcsolattartóikkal együttműködni, így különösen kötelesek egymást tájékoztatni a teljesítést érintő minden lényeges körülményről.

 1. A hatályos magyar jogszabályoknak való megfelelőség

Az FM1 RÁDIÓ kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott előírások tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak.

Kelt: Miskolc, 2012. november 12.

FM1 műsorszolgáltató Zrt.

http://fm1radio.hu/aszf.doc

 

 

Hallgass Online